WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Auteur: Drs. Tim Mijzen

Vanaf 1 oktober 2010 is in Nederland de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat een aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen samengevoegd zijn tot één omgevingsvergunning. Dit maakte het mogelijk om binnen een project met één omgevingsvergunning meerdere activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld het bouwen, aanleggen, oprichten en gebruiken van een object in de fysieke leefomgeving. 

Voor de WABO gelden vanuit de overheid de volgende besluiten en regelingen: namelijk de wet BOR en MOR.

In dit artikel leggen wij u in een overzichtelijke manier uit wat dit precies inhoudt, en welke stappen u moet ondernemen. 

Besluit Omgevingsrecht (BOR)

Het Besluit Omgevingsrecht (BOR) is een onderdeel van de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht (WABO). De BOR is een stapsgewijze en overzichtelijke procedure die gevolgd dient te worden. Onderstaand figuur laat u zien welke stappen onder het BOR vallen.

Besluit Omgevingsrecht (BOR)

Ministeriële regeling Omgevingsrecht (MOR)

Het Ministeriële regeling Omgevingsrecht (MOR) is het tweede onderdeel van de WABO. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens de aanvrager moet aanleveren, hoe de aanvrager deze moet aanleveren en op basis van welke kwaliteitseisen er dient te worden gehandhaafd (zie ook BOR).

Ministeriële regeling Omgevingsrecht (MOR)

Verschillende WABO aanvragen

De WABO aanvraag bestaat uit de BOR en MOR. Bovenstaande stappen laten goed zien dat dit eigenlijk hand in hand gaat.

Binnen de WABO zijn er verschillende mogelijkheden om de omgevingsvergunning voor een project te krijgen:

  1.  Eén omgevingsvergunning voor alle activiteiten in een project (bijvoorbeeld voor de activiteit bouwen waarin drie los van elkaar staande bouwwerken zijn opgenomen);
  2. Meerdere (in delen verstrekte) vergunningen voor activiteiten die los van elkaar worden aangevraagd;
  3. Een omgevingsvergunning in twee fasen; het eerste deel heeft betrekking op het meer ruimtelijke deel van het project, het tweede deel op het bouw gerelateerde deel van het project.

Als er activiteiten zijn die niet los van elkaar gezien kunnen worden, dan mogen deze ook niet in verschillende deelvergunningen worden aangevraagd. Artikel 2.1 van de WABO gaat verder in op wat exact bedoeld wordt met onlosmakelijke activiteiten.

Procedure en tijdsbestek Wabo wet

De WABO wet kan men zien als een aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Dit dient als basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Er bestaan twee hoofdtypen omgevingsvergunningen:

  1. Nieuwbouw omgevingsvergunningen
  2. Renovatie/ aanbouw omgevingsvergunning

Afhankelijk van het type en de gebruiksfunctie van het project bepaalt men welke verplichte onderdelen u dient aan te leveren voor het verkrijgen van de vergunning (onderdeel MOR). 

Binnen de WABO maakt men onderscheid tussen de reguliere procedure en de uitgebreide procedure, en gedetailleerd stappenplan is terug te vinden op de site van het kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van de reguliere procedure. De uitgebreide procedure komt zelden voor. 

Binnen de verschillende procedures wordt op eenzelfde manier de stappen doorlopen, waarbij de  procedure afhankelijk is van de activiteit gebaseerd op artikel 3.10 van de Wabo. 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Alle genoemde termijnen beginnen pas te lopen na formele indiening van de vergunningsaanvraag.

De aanvraag kunt u aanpassen tot moment van ontwerp. Wanneer de aanvraag in fasen wordt gedaan, kan voor beide fasen het besluit verlengd worden met 6 weken. Ook is het mogelijk om een vergunning aangevraagd voor één activiteit deels te gunnen en deels te weigeren.

Conclusie WABO

De WABO wet heeft een moeilijke presentatie, maar eigenlijk valt het heel erg mee. De wet BOR en MOR vormen samen de WABO aanvraag waarbij je verschillende stappen dient te doorlopen. Het doorlopen van de stappen is intuïtief en duidelijk, waarbij er direct duidelijk wordt wat er van je verwacht wordt. Dit gehele proces verloopt uiteindelijke via één portaal, het omgevingsloket

Wat doen wij? 

Wij berekenen de verplichte onderdelen voor uw aanvraag omgevingsvergunning en zorgen ervoor dat dit tip top in orde is. U hoeft onze rapportage enkel in PDF toe te voegen aan het omgevingsloket.

Delen via social media