De resultaten van een EPC/BENG – berekening

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Ir. Bas Cuijpers

De uitdraai van een EPC/BENG – berekening is voornamelijk numeriek met weinig toelichting. Voor iedereen die hier niet dagelijks mee te maken heeft, leggen wij de basis uit.

De volgende vragen worden beantwoord:

Isolatiewaarden (RC- en U-waarden)

Onder het onderdeel Transmissie vindt u alle verliesoppervlakten van het energiegebouw.

In de onderstaande afbeelding vindt u in de linker kolom het type scheidingsconstructie en rechts daarvan staan de RC-en U-waarden in zwart aangegeven.

Resultaten EPC/BENG-berekening

De minimaal te hanteren RC-waarden volgens bouwbesluit zijn:

  • Vloeren:3,5 m2K/W
  • Gevels: 4,5 m2K/W
  • Daken: 6,0 m2K/W

De U-waarde in de resultaten is verwarrend, dit komt omdat dit eigenlijk de Uw-waarde betreft. De U-waarde draait in werkelijkheid alleen om het glas, terwijl de Uw-waarde rekening houdt met zowel het glas als het kozijn. In de berekening worden de U- en Uw-waarden als hetzelfde gezien en gaat het om de waarde van het glas en het kozijn samen.

Bijvoorbeeld: HR++ glas met een U-waarde van 1,1 en een houten kozijn (forfaitair) met een U-waarde van 2,4 komt samen uit op een Uw-waarde van 1,64 (forfaitair).

De U-waarden van het glas zijn dus niet gelijk aan de U-waarden die u terug kunt vinden in de EPC/BENG- berekening, omdat dit eigenlijk de Uw-waarden zijn.

Installatiesystemen

Verwarming

De installaties beginnen bij het hoofdstuk Verwarming. In onderstaande afbeelding zijn het type, de bron, het rendement en de bepalingsmethode van het systeem in zwart aangegeven.

verwarming installaties

Er zijn verschillende systemen, met ieder een eigen opwekkingssysteem en rendement. Hoe hoger het rendement, des te beter en energiezuiniger het systeem. Het rendement hangt af van het type toestel en de bron, maar kan ook sterk variëren per merk of fabrikant.

Onderstaand zijn verschillende verwarmingssystemen met bijbehorend rendement aangegeven (forfaitair):

TypeRendement
HR-CV ketel0,950
Electrische warmtepompRendement
Lucht-water3,700-3,800
Bodem3,600-4,576
Water-water4,500-5,200

Toestellen met een kwaliteitsverklaring kunnen een hoger rendement hebben. Het voordeel van het invoeren d.m.v. de forfaitaire methode, en dus zonder kwaliteitsverklaring, is dat u het toestel nog niet hoeft te kiezen en dat u flexibel bent in de uitvoering. Het voordeel van het invoeren a.d.h.v. een kwaliteitsverklaring (mits beschikbaar van het merk of de fabrikant) is dat de EPC in theorie lager uitkomt. Zo heeft u bijvoorbeeld minder zonnepanelen nodig om aan te kunnen tonen dat u voldoet aan de minimale EPC-eis.

Warm tapwater

In onderstaande afbeelding vindt u de toepassing van een zonneboiler, het type toestel, het rendement en of er een douche WTW installatie aanwezig is in zwart aangegeven.

Resultaten EPC/BENG-berekening

Het rendement van het tapwatersysteem kan een grote invloed hebben op de uiteindelijke score van de EPC. Voornamelijk bij appartementencomplexen valt hier veel winst mee te behalen. Ook met het oog op de praktijk is een goed rendement van het tapwatersysteem gewenst. Denk hierbij aan (grote) gezinnen die veel warm tapwater gebruiken.

Ook hiervoor geldt: hoe hoger het rendement, des te beter en energiezuiniger het systeem. Het rendement hangt af van het type toestel en de bron, maar kan ook sterk variëren per merk of fabrikant.

Onderstaand vindt u verschillende tapwatersystemen en het bijbehorende rendement (forfaitair):

TypeRendement
HR-CV ketel0,600
Elektroboiler0,750
Electrische warmtepompRendement
Lucht-water1,400
Bodem2,000
Water-water2,200

Toestellen met een kwaliteitsverklaring kunnen een hoger rendement hebben.

Koeling

Koeling is gewenst bij grote percentages aan zomercomfort. Zomercomfort is negatief en wordt als fictieve toeslag op de energieprestatie berekent. Het toepassen van een koelinstallatie zorgt dat deze toeslag lager wordt (beter voor de energieprestatie) en zorgt voor meer comfort in de zomermaanden.

Warmtepompen kunnen eenvoudig aangesloten worden op koeling.

Onderstaand vindt u een tabel met het type warmtepomp, toestel, koelvermogen en het stroomgebruik:

Electrische WarmtepompToestelKoelvermogenStroomgebruik
Lucht-waterCompressieGoedHoog
BodemKoudeopslag of bodemkoelingZeer goedLaag
Water-waterKoudeopslag of bodemkoelingZeer goedLaag

Ventilatie

Een goed ventilatiesysteem zorgt voor comfort, gezondheid en minder transmissieverliezen. In onderstaande afbeelding is in zwart aangegeven waar u het hoofdtype en de variant van het toegepaste ventilatiesysteem kunt vinden:

ventilatiesystemen

Onderstaand vindt u de verschillende hoofdtypes met bijbehorende varianten en energiezuinigheden.

HoofdtypeVariantEnergiezuinigheid
C. Natuurlijke toevoer, mechanische afvoerStandaard
C. Natuurlijke toevoer, mechanische afvoerWinddrukgestuurd+
C. Natuurlijke toevoer, mechanische afvoerWinddruk en CO2-sturing++
D. Mechanische toevoer, mechanische afvoerStandaard
D. Mechanische toevoer, mechanische afvoermet WTW++
D. Mechanische toevoer, mechanische afvoerWTW + CO2-sturing+++

Zonnepanelen en – collectoren

Onder PV-systemen en Zonnecollectoren vindt u de totale oppervlakte aan toegepaste zonnepanelen en/of -collectoren met bijbehorend vermogen van de panelen.

PV-systemen en zonnecollectoren

Let op: standaard rekenen wij met panelen met een oppervlakte van 1,635 m2. Hier is het Apv [m²] van afgeleid. Dit kan verwarrend zijn, aangezien deze waarde cruciaal is voor de implementatie in de praktijk.

In het voorbeeld betreft het Apv 3,27 m2. Om te berekenen hoeveel panelen er in totaal nodig zijn, moeten we het Apv dus delen door de oppervlakte van één paneel (1,635 m2). Er zijn dus in totaal 3,27/1,635 = 2 panelen nodig.

Bijvoorbeeld: voor een project is er 16,35 m² aan PV-panelen van 300 Wp/paneel nodig. De aannemer geeft echter aan dat panelen van 285 Wp/paneel goedkoper zijn. Wat nu?

Het aantal benodigde panelen betreft 16,35/1,635 = 10 stuks van 300 Wp/paneel.

Vervolgens wordt de opbrengt van alle PV-panelen samen berekend:
300 Wp/paneel x 10 panelen = 3.000 Wp.

Nu kan het aantal benodigde panelen van 285 Wp/paneel berekend worden:
3.000 Wp/285 Wp/paneel = 10,52 panelen.

Aangezien er geen halve panelen te koop zijn, zal de uitkomst altijd naar boven worden afgerond. U heeft dus 11 PV-panelen van 285 Wp/paneel nodig i.p.v de 10 PV-panelen van 300 Wp/paneel die in de berekening staan.

Uiteraard kunnen wij dit ook voor u omzetten in de berekening. Dit is echter niet noodzakelijk: zolang u kunt aantonen dat u dezelfde hoeveelheid Wp of meer opwekt, is dit voldoende voor de vergunningsaanvraag.

Resultaten van de EPC/ BENG berekening

Aan het einde van de berekening vindt u het onderdeel Resultaten. In onderstaande afbeelding zijn de behaalde EPC score, de minimale eis van het gebouw en of het gebouw voldoet aan de eis in bruin aangegeven. Ook staan de voorlopige BENG-indicatoren gepresenteerd. Hecht (nog) niet te veel waarde aan de BENG-indicatoren: deze rekenmethode is nog niet definitief.

Resultaten EPC/BENG-berekening

Onderstaand vindt u een korte samenvatting van verschillende EPC-scores (woningbouw):

EPC-ScoreOmschrijving
0,4Minimale eis bouwbesluit
≤ 0,3Eeuwigdurende erfpacht Amsterdam
0,0Gebouw gebonden energieverbruik is 0,0
≤ –0,3Aanname NUL op de meter woning
Delen via social media