Bouwbesluit Toilet

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Puck van Diemen

In dit artikel leggen we de bouwbesluit (2012) eisen van een toiletruimte incl. die van een MIVA toilet uit. We behandelen onderstaande zaken:

Afmeting toilet

Het Bouwbesluit toilet uit 2012 is verdeeld in twee hoofdstukken, regels over toiletruimten in nieuwbouw en toiletruimten in bestaande bouw. Onder nieuwbouw valt ook verbouw. In tabel 4.8 van het Bouwbesluit zijn alle leden af te lezen die van toepassing zijn op toiletruimten in verschillende soorten gebouw functies. De kolommen van 4.11 gaan over de afmetingen van een toiletruimte.

Ook voor de afmeting van een toilet gelden verschillende regels voor nieuwbouw en bestaande bouw. Een regulier toilet in een nieuw te bouwen bouwwerk heeft een minimale oppervlakte van 0,9 m x 1,2 m. Daarnaast geldt voor de afmetingen van nieuwbouw een hoogte van 2,3 m voor alle verschillende functies, met uitzondering van een woonwagen en andere logies functie. Hiervoor geldt een hoogte van 2,1 m.

Voor bestaande bouw zijn de afmetingen anders. Hiervoor geldt een minimale vloeroppervlakte van 0,64 m², met een minimale breedte van 0,6 m en een minimale hoogte van 2 m, voor alle verschillende gebruiksfuncties. 

Afb.1. Minimale afmeting toilet bouwbesluit (nieuwbouw)

Afmeting toilet bouwbesluit

MIVA toilet

Een mindervaliden (MIVA) toilet wordt in het bouwbesluit ook wel een integraal toegankelijke toiletruimte genoemd.  Voor een MIVA toilet gelden andere afmetingen dan voor een regulier toilet. De afmetingen dienen minimaal  1,65 m x 2,2 m te zijn. Dit telt voor alle verschillende gebruiksfuncties. 

Afb.2. Minimale afmeting MIVA toilet bouwbesluit

Miva toilet bouwbesluit

Aantal toiletten bouwbesluit 

Voor woonfunctie, logiesfunctie en winkelfunctie in nieuwbouw en bestaande bouw geldt een minimale aanwezigheid van 1 toilet per gebruiksfunctie. Wat betreft andere gebruiksfuncties geldt een minimale aanwezigheid van 2 toiletten per gebruiksfunctie. Voor nieuwbouw geldt deze regel niet als er minder dan 15 mensen gebruik maken van het toilet, in dat geval volstaat 1 toiletruimte. In het geval van bestaande bouw is dezelfde afwijking van toepassing, alleen dan bij een gebruik van 25 mensen per toiletruimte. 

Nieuwbouw

Daarnaast geldt voor nieuwbouw dat er maximaal 30 personen aangewezen kunnen worden op een toiletruimte, anders moeten er meer toiletruimten toegevoegd worden aan het gebouw. Voor woonfuncties is dit strenger en geldt ook dat er niet meer dan 5 woonfuncties op 1 toilet mogen worden aangewezen. 

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw geldt dat er maximaal 45 personen aangewezen kunnen worden op een toiletruimte. Daarnaast kunnen er niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen worden op een toiletruimte.

Afdeling 4.2 Toiletruimte – Nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw eisen

Een overzicht van alle actuele eisen vindt u in afdeling 4.2. toiletruimte. 

Nieuwbouw en verbouw

Tabel 1. Nieuwbouw en verbouw toilet bouwbesluit artikel 4.9, 4.11. en 4.12.

Tabel toiletruimte bouwbesluit

Artikel 4.9. Aanwezigheid

 1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.
 2. Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen.
 3. Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen.
 4. In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen.
 5. Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.

Artikel 4.11. Afmetingen

 1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.
 2. In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.
 3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.8 aangegeven hoogte.
 4. Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Artikel 4.12. Verbouw

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 4.9 tot en met 4.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2 m.

Bestaande bouw

Tabel 2. Bestaande bouw toilet bouwbesluit artikel  4.14 en 4.16.

Bouwbesluit toilet

Artikel 4.14. Aanwezigheid

 1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.
 2. Op een toiletruimte zijn niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen.
 3. Op een toiletruimte zijn niet meer dan 45 personen aangewezen.
 4. In afwijking van het eerste lid, kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen.

Artikel 4.16. Afmetingen

 1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cell
Delen via social media